Hình ảnh buổi lễ đón Chuẩn 2 và cờ thi đua do chính phủ tặng